N.Sorokin,V.Alatortsev,V.Goglidze,G.Kasparjan,M.Makogonov,A.Ebralidze,
M.Samushia,V.Makagonov,L.Savitsky (1933,Tbilisi)