P.Keres,V.Goglidze,V.Smislov,A.Liliental,S.Flohr,V.Alatortsev. Budapest(1950)